Nyheder

22. juli 2020

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 20. juli 2020 som planlagt, og forslaget om at Ejby Vandværk skal udtræde af de økonomiske rammer i Vandsektorloven blev vedtaget. Myndighederne stillede krav om, at denne beslutning skulle følge reglerne for vedtægtsændringer, og det betyder som regel, at der skal to generalforsamlinger til, for at få vedtaget forslaget.

Det er nu på plads, og vi kan nå at indsende de fornødne dokumentationer til Forsyningssekretariatet inden fristen, den 1. september 2020.

5. juli 2020

Den ordinære generalforsamling blev afviklet i en meget positiv atmosfære, hvor der var stor tilfredshed med den daglige drift af vandværket og stor ros til såvel den tekniske drift som til bestyrelsens arbejde.

Generalforsamlingen gav opbakning til bestyrelsens forslag om, at vandværket skal udtræde af de økonomiske rammer i Vandsektorloven, at bestyrelsen skal fortsætte arbejdet med at finde en løsning for etablering af et blødgøringsanlæg for levering af kalkreduceret vand til forbrugerne og at fortsætte drøftelserne med bestyrelsen for Nørre Dalby Kimmerslev Vandværk om en eventuel sammenlægning.

Referatet fra generalforsamlingen bliver lagt her på hjemmesiden, så snart det er blevet godkendt af dirigenten.

 

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 20. juli 2020, kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus for endelig beslutning om vandværkets udtræden af de økonomiske rammer i Vandsektorloven. Dagsorden kan hentes her. KLIK

 

7. juni 2020

Der indkaldes herved til generalforsamling mandag, den 29. juni 2020, kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, Ejby

Indkaldelse med den udtømmende dagsorden kan hentes ved at klikke på feltet her: KLIK

Som det fremgår af indkaldelsen stiller bestyrelsen forslag om, at Ejby Vandværk bliver trukket ud af de økonomiske reguleringer i henhold til Vandsektorloven.

En lovændring i efteråret 2019 giver mulighed herfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller særlige krav til information af forbrugerne og til behandling af forslaget på selve generalforsamlingen. Informationen til forbrugerne er blevet husstandsomdelt, og det bringes desuden her på vandværkets hjemmeside under punktet Vandværket / Vandsektorloven.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen desuden orientere om arbejdet med undersøgelse af muligheder for blødgøring af drikkevandet. Der er udarbejdet et idegrundlag, som kan findes under punktet Vandkvalitet / Blødgøring.

Endelig vil bestyrelsen beder om en bemyndigelse til at arbejde videre med planerne om en sammenslutning med Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk. Herom gives en nærmere redegørelse på generalforsamlingen.

Vi gør opmærksom på, at det husstandsomdelte materiale om vandværkets udtræden af de økonomiske rammer under vandsektorloven fortsat er gældende og vil indgå i drøftelserne på generalforsamlingen.

 

 

 

 

29. marts 2020, kl. 15.00

Generalforsamlingen den 23. marts 2020 blev desværre ikke gennemført på grund af den alvorlige sundhedssituation og de restriktioner, som nu er indført. Vi vender tilbage med en ny mødedato, når forholdene igen er normaliseret.

Det materiale, som er udarbejdet og husstandsomdelt, er fortsat gældende, og vil derfor skulle indgå i drøftelserne på den kommende generalforsamling.

 

11. marts 2020

Generalforsamling den 23. marts 2020

Ejby Vandværk afholder ordinær generalforsamling den 23. marts 2020, kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus.

Indkaldelse med den udtømmende dagsorden kan hentes ved at klikke på feltet her: KLIK

Som det fremgår af indkaldelsen stiller bestyrelsen forslag om, at Ejby Vandværk bliver trukket ud af de økonomiske reguleringer i henhold til Vandsektorloven.

En lovændring i efteråret 2019 giver mulighed herfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller særlige krav til information af forbrugerne og til behandling af forslaget på selve generalforsamlingen. Informationen til forbrugerne er blevet husstandsomdelt, og det bringes desuden her på vandværkets hjemmeside under punktet Vandværket / Vandsektorloven.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen desuden orientere om arbejdet med undersøgelse af muligheder for blødgøring af drikkevandet. Der er udarbejdet et idegrundlag, som kan findes under punktet Vandkvalitet / Blødgøring.

Endelig vil bestyrelsen beder om en bemyndigelse til at arbejde videre med planerne om en sammenslutning med Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk. Herom gives en nærmere redegørelse på generalforsamlingen.
 

29. april 2019

Analyse for nedbrydningsrest fra svampemiddel, som blev anvendt indtil år 2000.
Vandværket har i sin seneste analyse fra den 29. april 2019 også fået analyseret for det nye stof - chlorothalonil-amidsulfonsyre - som er mistænkt for at være kræftfremkaldende og at påvirke vores arveanlæg. Stoffet blev ikke fundet i analysen. 

Selve analysen kan ses under punktet: Vandkvalitet/analyser
 

27. januar 2019.

Nyt om blødgøring

Læs iøvrigt om blødgøring af kalkholdigt vand ved at klikke ind på menupunkt: Vandkvalitet og derefter på undermenuen Blødgøring.