Nyheder

22. april 2024

Generalforsamling i Ejby Vandværk

Her følger den endelige dagsorden for den indkaldte ordinære generalforsamling i Ejby Vandværk, tirsdag d. 30. april 2024 kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, Ejby, 4623 Lille Skensved.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år

4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

             6a: Forslag fra Mogens Jung om:

1) Urafstemning blandt EVVs andelshavere angående kalkreducering af drikkevandet

2) Udarbejdelse af projektforslag om kalkreducering

3) Undersøgelse af muligheder for sammenlægning med andre vandværker

  se forslag

7. Valg af bestyrelse

På valg er:

Sita Kotnis (modtager genvalg)

Henrik Hansen (modtager genvalg)

Tanya Winther (modtager ikke genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af statsautoriseret revisor. (Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm)

10. Eventuelt


Vel mødt!


Med venlig hilsen,
Andelsselskabet Ejby Vandværk
Bestyrelsen

 

3. april 2024

Generalforsamling i Ejby Vandværk 2024

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Ejby Vandværk tirsdag d. 30. april 2024, kl.19.00 i Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, 4623 Lille Skensved.

DAGSORDEN iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
  5. Budget for 2025 forelægges til godkendelse
  6. Behandling af evt. indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af statsautoriseret revisor
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt afleveres på vandværkets adresse, Ejbyvej 101 B, 4623 Lille Skensved, senest tirsdag d. 16. april 2024.

Den endelige dagsorden, den reviderede årsrapport, budget for 2025 samt evt. indkomne forslag kan findes på vandværkets hjemmeside www.ejbyvand.dk fra mandag d. 22. april 2024.

Med venlig hilsen

Andelsselskabet Ejby Vandværk,

Bestyrelsen

 

Hvordan ved man, om man er medlem og dermed stemmeberettiget til generalforsamlingen? Det ser man her: (uddrag af vores vedtægter)

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse. Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

Den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

1. juni 2023

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 30/5

- kan findes under Vandværket > Referater.

 

8. maj 2023

Ekstraordinær generalforsamling 30/5

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling vedrørende skift af selskabsform til a.m.b.a. samt nye vedtægter tirsdag d. 30/5 kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, 4623 Lille Skensved. Alle andelshavere er velkomne. Forslaget samt de foreslåede nye vedtægter kan ses i opslaget herunder (5. maj: Referat fra generalforsamlingen). Indkaldelse med dagsorden kan ses HER

 

5. maj 2023

Referat fra generalforsamlingen

Den 24. april blev der afholdt generalforsamling for Ejby Vandværk.

Referatet kan læses HER

Bestyrelsens beretning kan læses HER

Forslag om overgang fra Andelsselskab til Andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) kan læses HER

Forslag om nye vedtægter for selskabet kan læses HER

 

17. april 2023

Generalforsamling i Ejby Vandværk

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Ejby Vandværk, mandag d. 24. april 2023 kl. 19.00 i Vemmedrup Selskabslokale ’Jailhouse’, Ringstedvej 454, 4632 Bjæverskov.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år

4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

             6a: Forslag fra bestyrelsen om skift af selskabsstruktur se forslag her

             6b: Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter se forslag her

             6c: Forslag fra M. Jung om urafstemning blandt EVVs andelshavere se forslag her

7. Valg af bestyrelse

På valg er:

Formand Sita Kotnis (modtager genvalg)

Kasserer Lena Teudt (modtager genvalg)

Næstformand Susi Søgaard (modtager ikke genvalg)

Menigt medlem Claus Christensen (modtager genvalg)

Menigt medlem Jørgen Pedersen (modtager genvalg)

8. Valg af suppleant(er)

9. Valg af statsautoriseret revisor

10. Eventuelt

 

Vi opfordrer alle andelshavere til at deltage.

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen,

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Bestyrelsen

 

30. marts 2023

Den ordinære generalforsamling i Ejby Vandværk afholdes den 24. april 2023 i Bjæverskov Selskabslokale, Ringstedvej 454,  4632 Bjæverskov.

Den foreløbige indkaldelse, der har været bragt som annonce i Ugeavisen og Dagbladet den 29. marts 2023, finder du her på hjemmesiden ved at klikke HER.

Årsrapporten 2022 samt forslag til budgetramme for 2024 findes her på hjemmesiden under punktet: Vandværket/ Regnskab og budget

 

22. marts: Vandets dag

I dag er det FNs internationale Vanddag. Temaet i år er #Accelerating Change.

Vand er en livsvigtig ressource og vi ønsker i vandsektoren at skabe opmærksomhed på vigtigheden af at beskytte vores vand i alle dets afskygninger (grundvand, vandløb, søer mm.) og finde måder at løse forureningsproblematikker på, verden over. Der foregår i denne anledning vandrelaterede aktiviteter rundt om i landet måneden ud.

 

20. december 2022

Udgifterne til projektering af PAS-anlæg (2019-2022) er nu gjort op

Udgifterne i forbindelse med det skrinlagte PAS-anlæg til blødgøring af drikkevand er nu gjort op. Oversigten kan ses her

 

28. september 2022

Udskiftning af hovedledningsventiler i Grundejerforeningen Solbakkens område

I forbindelse med reparation af lækager i Grundejerforeningen Solbakken har vandværket haft problemer med at lukke de relevante ventiler, hvilket har medført beslutningen om at udskifte hovedledningsventilerne, så reparationerne generer færrest mulige forbrugere.

Arbejdet påbegyndes snarest, og du kan læse mere om arbejdet ved at klikke her.

 

25. august 2022

Generationsskifte i bestyrelsen på Ejby Vandværk

Sommeren går på hæld og forandringens vinde blæser også over Ejby Vandværk. Pr. 22/8-22 forlod Claus Steen Hansen (formand) samt Mogens Werdelin (kasserer) bestyrelsen efter henholdsvis 7 og 35 år for at hellige sig andre projekter. Bestyrelsen ønsker at takke Claus og Mogens for deres mangeårige involvering i Ejby Vandværk og ønsker alt godt fremover.

På bestyrelsens vegne,

Sita Kotnis, (ny) formand Ejby Vandværk

 

Juli 2022

Midt i juni blev der udtaget stikprøver til analyse af drikkevandskvaliteten fra afgang Ejby Vandværk, herunder tjek for PFAS. Der blev ikke fundet noget kompromitterende. Analyse kan læses her

 

28. marts 2022

Bestyrelsens redegørelse for det hidtidige arbejde med af drikkevandet kan læses under punktet: Vandkvalitet-Blødgøring.